Općinski sud u Lukavcu

Naziv firme ili obrta Općinski sud u Lukavcu
Adresa Ulica Skendera Kulenovića bb.
Telefon 035 553-270

035 555 250 (tehnički sekretar)

Fax 035 555-250
E-mail opsud-Lukavac@pravosudje.ba
Radno vrijeme 7:30 -16:00

Primanje stranaka : Rad sa strankama na izdavanju potvrda i uvjerenja se obavlja u periodu od 08:00 do 15:00 sati

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenja iz krivične evidencije; Uvjerenja iz prekršajne evidencije; Uvjerenja/potvrde iz domena sudske uprave; Uvjerenja o statusu predmeta/stranke u predmetu; Uvjerenja/potvrde iz domena Odjeljenja za zemljišno-knjižne poslove i sl.

Osoba za odnose s javnošću : Senada Hukić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 035 553-270 lok 105

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : opsud-Lukavac@pravosudje.ba